Artikel 1

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de online wedstrijd “Win een GRATIS website + 1 jaar onderhoud” – hierna genoemd “de wedstrijd” – welke georganiseerd wordt door commbee, gevestigd te Ijsselsteinstraat 24/0001 – 2200 Herentals, met BTW-nummer BE 0560.855.087, hierna genoemd “commbee”.

Voor deelname aan deze wedstrijd geldt geen enkele aankoopverplichting.
Commbee is hierbij de verantwoordelijke uitgever van het wedstrijdreglement.Artikel 2

Aan onze wedstrijd mag elke meerderjarige (bedrijf of particulier) deelnemen die zijn woonplaats/vestiging in België heeft, behalve de personeelsleden en/of de freelance medewerkers van commbee en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen.

Indien een deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient deze toestemming te hebben van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger alvorens deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement.Artikel 3

Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 26 juni 2017 tot en met 31 juli 2017.
De datum van ontvangst van het ingevulde deelnemingsformulier zal door commbee beschouwd worden als de datum van deelname.

Elke deelname voor of na de deelnametermijn zal niet geldig zijn.Artikel 4

Wie aan de wedstrijd wil deelnemen, dient 3 stappen te ondernemen:

1. Als eerste stap dient men onze post met bekendmaking van de wedstrijd te liken en te delen op Facebook. (https://www.facebook.com/commbee/posts/1053857414749396)
2. Als tweede stap dient men de bedrijfspagina van commbee te liken op Facebook. (https://www.facebook.com/commbee/)
3. De deelnemer dient tevens zijn correcte bedrijfsgegevens/persoonsgegevens in het daarvoor bestemde formulier in te geven op https://commbee.be.

Pas wanneer aan alle drie van bovenstaande handelingen werd voldaan, is een deelname geldig.
Er is geen beperking op het aantal deelnames per bedrijf of per persoon.Artikel 5

Elke soort fraude, poging tot fraude, misbruik, of poging tot misbruik heeft de automatische uitsluiting van de deelnemer tot gevolg, zonder dat voorafgaande berichtgeving vereist is, zonder zich te moeten rechtvaardigen en zonder mogelijkheid tot beroep.

Bovendien behoudt commbee zich het recht om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen wie dan ook die heeft gefraudeerd, getracht heeft te frauderen, misbruik heeft gemaakt, of getracht heeft misbruik te maken.

Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd kunnen als misbruik of fraude voor deze wedstrijd worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames, onverminderd alle andere rechten van commbee.Artikel 6

Prijs:

De prijs die men kan winnen bestaat uit 1 gratis WordPress website + 1 jaar gratis onderhoud. (Type “Premium” – waarde €995 excl. BTW)

Hierbij is inbegrepen:
– Domeinnaam naar keuze (.be)
– 1 jaar webhosting
– Aanmaak emailadres(sen) (tot 10 mailadressen)
– Installatie WordPress
– Premium thema
– Responsive design
– Professioneel ontwerp
– Installatie safety pack
SEO vriendelijk
– Installatie Google analytics
– Installatie plugins
– Onepage of tot 10 pagina’s + contactformulier
– SEO vriendelijk
– Installatie social media buttons
– 1 jaar WordPress onderhoud

Indien de winnaar een bestaande website wil vervangen door de gewonnen prijs is dit mogelijk.
De winnaar verklaart hierbij eigenaar te zijn van de actuele website en domeinnaam, en zal alle gegevens rond logins/wachtwoorden en dergelijke aan commbee dienen te bezorgen om een vlotte overgang en verhuis mogelijk te maken.

De nieuwe website zal uitsluitend een website van het type WordPress kunnen zijn.
Hierbij kan de winnaar achteraf nog gemakkelijk zelf aanpassingen uitvoeren, of zaken toevoegen.
Andere CMS systemen in plaats van WordPress als prijs zijn niet mogelijk.

Van zodra commbee over de nodige informatie/details beschikt over de gewenste uitvoer van de gewonnen website, zal deze binnen een zo kort mogelijke en redelijke termijn worden opgeleverd.
Indien commbee niet over de nodige informatie/details beschikt na uiterlijk 3 maanden (31 oktober 2017) wordt aangenomen dat de winnaar afziet van zijn/haar prijs, en zal er een andere winnaar worden bepaald. (zie ook artikel 10)

Onder “1 jaar gratis onderhoud” wordt het volgende verstaan:
– Updates van WordPress, thema en plugins
– Full backup van de website
– Optimalisatie database

Bovenstaande onderhoudswerkzaamheden zullen 1 keer per maand worden uitgevoerd, te rekenen vanaf oplevering van de website.
Aanpassingen in lay-out, of het toevoegen en/of veranderen van content zijn niet inbegrepen, maar eveneens mogelijk aan €40 per uur. (excl. BTW)

Winnaars:

Er kan maximaal 1 winnaar zijn; een bedrijf of een particuliere deelnemer.

Deze winnaar zal worden bepaald door de onschuldige hand van Hannelore Daems (5 jaar en dochter van de zaakvoerder), op dinsdag 1 augustus 2017, en dit uit de verzameling van alle geldige deelnemers.
Naast de eigenlijke winnaar zal eveneens een reservelijst van 5 winnaars worden bepaald.Artikel 7

De winnaar van de wedstrijd aanvaardt onbetwistbaar dat de door hem/haar meegedeelde gegevens voor identificatie wordt gebruikt.

De winnaar aanvaardt dat hieruit geen andere rechten voortvloeien dan de overhandiging van de prijs.
Een deelname die verkeerd/onvolledig/onleesbaar ingevulde gegevens bevat, kan ongeldig worden verklaard.
Commbee kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor foutieve, onvolledig en/of onleesbare vermeldingen door de deelnemers, dewelke zouden resulteren in een foutief, onbekend adres of in eender welk ander probleem.Artikel 8

De winnaar wordt bekend gemaakt op dinsdag 1 augustus 2017 op de website en de Facebookpagina en website van commbee, en wordt eveneens persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail en/of via telefoon.

Het tijdstip van overhandiging van de prijs wordt in onderling overleg bepaald.
De prijs kan in geen geval worden omgeruild voor andere goederen, diensten of geld.
De winnaar gaat eveneens akkoord met een eventuele fotografische of audiovisuele reportage, inclusief publicatie op eender welk medium, van de overhandiging van de prijs, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.

De winnaar is zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn prijs.
Commbee kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebreken aan de te winnen prijs.
De winnaar vrijwaart commbee van elke aansprakelijkheid.

De enige verplichting van commbee is het toekennen van de prijs aan de winnaar.Artikel 9

Bij toekenning van de prijs wordt een overeenkomst opgesteld, en dient de winnaar zijn/haar identiteitskaart voor te leggen.

Van zodra het jaar gratis onderhoud is afgelopen, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd en zullen kosten voor onderhoud en hosting worden gebracht.
Deze kosten bedragen €65 per jaar voor de hosting + domeinnaam, en €21 per maand voor het onderhoud. (excl. BTW)
Deze overeenkomst blijft te allen tijde maandelijks opzegbaar.

Indien de gegevens in het deelnameformulier en de gegevens op de identiteitskaart niet overeenkomen, wordt de prijs niet overhandigd en gaat deze naar de eerst volgende winnaar op de reservelijst van winnaars.Artikel 10

Als de winnaar zijn/haar prijs niet claimt binnen de 3 maanden na bekendmaking van de winnaarslijst (uiterlijk 31 oktober 2017), of de contactname vanwege commbee via e-mail of telefoon niet heeft beantwoord, zal de prijs ingehouden en toegekend worden aan de eerstvolgende winnaar op de reservelijst van winnaars.Artikel 11

Commbee kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en/of de hardware- en/of
softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

Commbee garandeert op geen enkele manier de goede werking van software die door derden werd ontwikkeld.
Commbee kan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eender welk technisch, technologisch probleem of ingreep, of eender welk ander probleem dat niet toelaat desbetreffende websites te bezoeken of deel te nemen via deze websites.

Commbee verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de actie en het beheer van de website.
Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is.

Eventuele onnauwkeurigheden, spellingfouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat commbee verspreidt, kan onmogelijk tegen commbee gebruikt worden en scheppen geen enkele verplichting van harentwege.Artikel 12

De kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoonkosten, internetverbindingskosten, verplaatsingskosten en eender welke andere gemaakte kosten) vallen voor 100% ten laste van de deelnemer.
Op geen enkele wijze kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van commbee.Artikel 13

Als de wedstrijd in geval van overmacht en/of om welke andere gegronde reden ook zou moeten worden geannuleerd of uitgesteld, kan commbee hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden.

Commbee kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem of om het even welk ander probleem dat niet toelaat aan de wedstrijd deel te nemen.
Bovendien behoudt commbee zich het recht voor de wedstrijd te verlengen of te wijzigen en/of het wedstrijdreglement te wijzigen, zelfs indien de wedstrijd is gestart of beëindigd is, zonder motivatie, zonder voorafgaande verwittiging en met onmiddellijke ingang vanaf het moment van de wijziging.

Commbee kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld en er kan onder geen enkele voorwaarde een vergoeding van commbee worden geëist.
Door deelname aan de wedstrijd wordt elke deelnemer geacht elke wijziging te aanvaarden en daarvan automatisch kennis te hebben genomen.Artikel 14

De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het CRM bestand van commbee.

Commbee verklaart hierbij de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals geamendeerd door de wet van 11 december 1998, te respecteren.

Behoudens verzet kan commbee de individuele persoons- en gebruiksgegevens verwerken voor prospectie en voor de promotie voor alle diensten en producten die commbee aanbiedt.
Iedereen kan overeenkomstig de wettelijke voorwaarden zijn eigen gegevens opvragen bij commbee
en die zo nodig laten verbeteren.

De gegevens van de deelnemers kunnen doorgegeven worden aan de deelnemende bedrijven wanneer ze nodig zijn voor de afgifte van de prijs en gebruikt worden voor promotionele en publicitaire doeleinden door commbee.

Commbee zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze van haar verwacht worden om de gegevens geheim te houden.
Bij het indrukken van de toets ‘verzenden’ voor het versturen van persoonlijke gegevens, erkent de deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is.

Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens door onbevoegden, kan in geen geval verhaald worden op commbee.
De deelname aan de wedstrijd via het internet houdt de kennis en aanvaarding in van de eigenschappen en de grenzen van het internet, zoals het technische prestatievermogen ervan en de reactietijd nodig om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen.

Commbee kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat bepaalde gegevens niet zijn beschermd tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico’s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet.Artikel 15

Het wedstrijdreglement staat vrij tot ieders beschikking in het Nederlands op de website https://commbee.be/wedstrijdreglement.Artikel 16

Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van het reglement te kennen.
Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord gaat met dit reglement en dit reglement volledig aanvaardt.

Commbee behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd – net als alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement – op te lossen.

Elke klacht over deze wedstrijd moet voor de afloop van de wedstrijd uiterlijk op 31 juli 2017 schriftelijk verstuurd worden naar de maatschappelijke zetel van commbee.
In geen geval zal een klacht verbaal of telefonisch behandeld worden.
Tegen de beslissingen van organisator commbee is geen beroep mogelijk.

Het reglement is onderworpen aan het Belgisch recht.
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Turnhout bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.